شهر چلیابینسک بخاطر شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمان...

کانون گسترش فرهنگ پارسی حافظ در شهر چلیابینسک تسلیت وزارت خارجه روسیه در اقدام به شهادت سردار قاسم سلیمانی همراهی می کند سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک مدافع خستگی ناپذیر و وفادار هرگز دست از جهاد نکشید و باادامه